Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

(2018.05.25. napjától hatályos szöveg)

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Neve: Acws Szolgáltató Bt
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 39/A
Cégjegyzékszáma: Cg. 01 06 794876
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fejér Megyei Törvényszék Cégbírósága
Email cím: domains@acwsbt.com
Honlap: https://directhosting.hu/
Adószám: 21832426-2-42
(a továbbiakban az Adatkezelő)

Adatvédelmi tisztviselő: Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

Tárhelyszolgáltató 

Neve: Acws Szolgáltató Bt
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 39/A
Email cím: domains@acwsbt.com
Honlap: https://directhosting.hu/

2. Tájékoztató tartalma és célja

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://*****/ címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő személyét,
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,
 • az adatok kezelésének jogalapját,
 • az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezelő általi hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

3. Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”)

4. Módosítás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A módosítás előtt azonban tájékoztatja Önt a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

5. Felhasználók köre, kiskorú felhasználók

Regisztrált vagy domain regisztrációs szolgáltatást megrendelő Felhasználó: A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban „Regisztráció”). A Weboldalon Ön domain regisztrációs szolgáltatást is megrendelhet az Adatkezelőtől (a továbbiakban a Megrendelés). Ön a Regisztráció vagy Megrendelés során megadott személyes adatai alapján igénybe veheti az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott, a Weboldal használatát szabályozó általános felhasználási feltételek (ÁSZF) szerinti szolgáltatásokat (Szolgáltatások).

Nem regisztrált Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Regisztráció vagy Megrendelés nélkül, az Ön személyes adatainak a kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a papír alapon, emailben vagy egyéb módon megrendelést leadókra is.

Speciális szabályok a Regisztráció és a Megrendelés teljesítéséhez:

 • Önnek a Regisztráció és a Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és
 • ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá
 • magára nézve kötelezőnek kell elfogadta el a Weboldal ÁSZF-jét
 • Megrendelést csak akkor tud leadni, ha Ön már betöltötte a 18. életévét.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések:

Gyermekeknek, kiskorúaknak:

Megrendelést nem tudsz leadni a weboldalon. Ha szeretnél domain nevet regisztrálni, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segítsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is a szülődet, hogy az alábbi, szülőknek szóló sorokat olvassa el.

 

Szülőknek: 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, Regisztráció: Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem Regisztrálhat a Weboldalon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.
Megrendelés: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvőképes), úgy nem tud Megrendelést leadni, az Ő nevében a törvényes képviselője (általában a szülője) tudja a Megrendelést leadni. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.
A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, de a 14. életévét már betöltötte, akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.
Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – a nevében törvényes képviselője (általában a szülője) Regisztrálhat, adhat le Megrendelést és használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

6. Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.
Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Megrendelésnél, Regisztrációnál bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Megrendelés (a **** menüpont alatt rákattint a ‚Megrendelem‘ gombra) és a Regisztráció (a Regisztráció menüpont alatt rákattint a „Regisztráció“ gombra) előfeltétele, különben nem tudja a kért szolgáltatást megrendelni.
Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!
Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le Megrendelést, akkor is fontos, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

7. Adatkezelések

Adatkezeléseink: Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.
A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre („magánszemélyekre”) vonatkoznak, mert ilyenek kizárólag velük kapcsolatban értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés: holnaplunkon nem lehetséges regisztrálni

Domain Regisztrációs Megrendeléshez (és fizetéshez), szolgáltató vagy domain használó váltáshoz, tárhely szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

Kinek az adatait kezeljük:

a Weboldalon vagy más módon (papír alapon, emailben, telefonon, egyéb módon) domain regisztrációs Megrendelést (ide értve a továbbiakban a szolgáltató és domain használó váltási igényt és a megrendelés hosszabbítását is) leadó vagy tárhely szolgáltatást megrendelő Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):

hogy az Ön Megrendelését feldolgozzuk és teljesíteni tudjuk, illetve biztosítsuk Önnek a megrendelt szolgáltatást, illetve eleget tegyünk a DRSZ szerinti, a WHOIS (domain regisztrálók adatait tartalmazó weben közzétett adatbázis, ideértve a törlés előtti nyilvános meghirdetést is) adatok lekérésére vonatkozó kötelezettségünknek. Minden megadandó adat a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezően megadandó, illetve a WHOIS-ban szerepel.

A .hu legfelső szintű domain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adatkezelésről itt talál teljes körű tájékoztatást: http:/www.domain.hu/adatkezeles

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:

az adatok megadása a Megrendelésre vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele, a Megrendeléshez kötelező az adatok megadása. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: A lent meghatározott időtartam elteltével automatikusan.